กรรมการบริหาร


ศ.ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนัส

นายกสมาคมฯ
หน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
 


รศ.ดร. บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค

อุปนายกสมาคมคนที่ 1
และประธานเครือข่ายนิติพันธุศาสตร์
หน่วยมนุษย์พันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต

อุปนายกสมาคมคนที่ 2
และสาราณียกร
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  
   

รศ.ดร.นพ. ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร

เลขาธิการ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ดร. วราลักษณ์ เกษตรานันท์

รองเลขาธิการคนที่ 1
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร. นัญวรรณ รุ่งโรจน์

รองเลขาธิการคนที่ 2
หน่วยอณูพันธุศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

   
   
   
   

 ผศ.ดร. แอนนา วงษ์กุหลาบ

ผู้ช่วยเลขาธิการคนที่ 1 และ
ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร. รัชนีกร ธรรมโชติ

ผู้ช่วยเลขาธิการคนที่ 2 และ ผู้ประสานงาน
การจัดประชุมพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร. ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต

เหรัญญิก
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   
   
   
   

 อ.ดร. ภัทรา ยี่ทอง

ผู้ช่วยเหรัญญิก
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร. วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิณ

นายทะเบียน
ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร. ครศร ศรีกุลนาถ

ผู้ช่วยสาราณียกร
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   
   
   
   

 ผศ.ดร. นฤมล ธนานันต์

ประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถมภ์ฯ

อ.ดร. มุทิตา จุลกิ่ง

บริหารจัดการเว็บไซต์
หน่วยอณูเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

 ศ.นพ. วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

ประธานสาขามนุษยพันธุศาสตร์ 
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 
   
   
   

 รศ.ดร. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ

ประธานสาขาพันธุศาสตร์เกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 รศ.ดร. ธีระชัย ธนานันต์

ประธานสาขาพันธุศาสตร์พื้นฐาน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.พญ. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล

ประธานเครือข่ายเวชพันธุศาสตร์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

   
   
   
   

 รศ.ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร

ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์ข้าวและพืชไร่
หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 นพ. วีรยุทธ ประพันธ์พจน์

ประธานเครือข่ายเซลล์พันธุศาสตร์

 อ.ดร. วรรณา ทองนพคุณ

ประธานเครือข่ายอณูพันธุศาสตร์
หน่วยอณูพันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   
   
   
   

 ดร. ศิษเฎศ ทองสิมา

ประธานเครือข่ายชีวสารสนเทศ
สถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 รศ.ดร. สุภาวดี พุ่มพวง

ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ

ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์สัตว์บก
ภาควิชาสัตวบาล
คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   
   
   
   

รศ.ดร.พญ. ชนิตรา ธุวจิตต์

ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็ง
ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร. เอก แสงวิเชียร

ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์จุลินทรีย์
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร. จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย

ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์แมลง
และหนอนพยาธิ์
ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

   
   
   ดร. สุจิตรา จางตระกูล

ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์พืชสวน
และไม้ป่า
กลุ่มงานวิจัยอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่า
และเทคโนโลยีชีวภาพ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ผศ.ดร. อุไรวรรณ อรัญวาสน์

ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์ประชากร
และวิวัฒนาการ
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. เตือนใจ โก้สกุล

ผู้ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและประธานเครือข่ายการเรียน
การสอนทางด้านพันธุศาสตร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
   
   
   

 ผศ.ดร. อนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม

ผู้ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 อ. คณิศร์ เกตุมณี

กรรมการ
(เครือข่ายพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

รศ.ดร. ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 

กรรมการ
(เครือข่ายชีวสารสนเทศศาสตร์)
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
   
   ผศ.ดร. อุรุษา แทนขำ

กรรมการ
(เครือข่ายพันธุศาสตร์แมลงและหนอนพยาธิ)
ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์

กรรมการ
(เครือข่ายพันธุศาสตร์ข้าวและพืชไร่)
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร.พญ. ณฐินี จินาวัฒน์

กรรมการ
(เครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็ง)
สาขาเวชศาสตร์ปริวรรต 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

   
   
   
   

อ.ดร. มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล

กรรมการ
(เครือข่ายพันธุศาสตร์แมลงและหนอนพยาธิ)
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร. ภัสสร วรรณพินิจ

กรรมการ
(เครือข่ายพันธุศาสตร์พืชสวนและไม้ป่า)
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร. เกรียง กาญจนวตี

กรรมการ
(เครือข่ายพันธุศาสตร์แมลงและหนอนพยาธิ)
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
Powered by MakeWebEasy.com