กรรมการบริหาร

  

  
  

รศ.ดร. บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค

  
  นายกสมาคมพันธุศาสตร์  
 

                 ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์            คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
     
   
รศ.ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต   ศ.นพ. วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์   รศ.ดร. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ 
อุปนายกสมาคมคนที่ 1 และสาราณียกร          อุปนายกสมาคมคนที่ 2             และประธานสาขามนุษย์พันธุศาสตร์          อุปนายกสมาคมคนที่ 3            และประธานสาขาพันธุศาสตร์เกษตร 
   ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     
 
  
อ.ดร. วราลักษณ์ เกษตรานันท์   ผศ.ดร. นัญวรรณ รุ่งโรจน์            รศ.ดร. ครศร ศรีกุลนาถ 
เลขาธิการ  รองเลขาธิการคนที่ 1 รองเลขาธิการคนที่ 2 
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย หน่วยอนูพันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     

 
 
ผศ.ดร. รัชนีกร ธรรมโชติ   ผศ.ดร. ภัทรา ยี่ทอง    ศ.ดร. ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 
 เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก ประธานสาขาพันธุศาสตร์และชีววิทยาเชิงระบบ 
 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
     
   
 รศ.ดร. ธีระชัย ธนานันต์   รศ.ดร. นฤมล ธนานันต์    รศ.ดร. ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต 
ประธานสาขาพันธุศาสตร์พื้นฐาน  ประชาสัมพันธ์นายทะเบียน 
         ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
     
                       
 ผศ.ดร.นพ. ถกล เจริญศิริสุทธิกุล   อ.ดร. วรรณา ทองนพคุณ    ผศ.ดร. แอนนา วงษ์กุหลาบ 
ผู้จัดการเว็ปไซต์ประธานเครือข่ายอณูพันธุศาสตร์ ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล             หน่วยอณูพันธุศาสตร์                คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล    มหาวิทยาลัยมหิดล
 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
     
   
 ศ.พญ. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล   ดร. ศิษเฎศ ทองสิมา    รศ.ดร. สุภาวดี พุ่มพวง 
ประธานเครือข่ายเวชพันธุศาสตร์ ประธานเครือข่ายชีวสารสนเทศศาสตร์ ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ  เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ        ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     
 
 
 รศ.ดร.พญ. ชนิตรา ธุวจิตต์    ผศ.ดร. เอก แสงวิเชียร  ดร. สุจิตรา จางตระกูล 
ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็ง ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์จุลินทรีย์  ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์พืชสวน-ไม้ป่า 
ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
     
   
ผศ.ดร. อุไรวรรณ อรัญวาสน์    ผศ.ดร. ชูตา บุญภักดี    อ.ดร. อุรศรี สูยะศุนานนท์ 
ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ

ประธานเครือข่ายสมาคมฯ ภาคตะวันออก 

          ประธานเครือข่ายสมาคมฯ             ภาคเหนือตอนล่าง  
 ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     
   
ผศ.ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์    รศ.ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ    รศ.ดร. อนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม
  ผู้ประสานงานการจัดประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 22 ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์สัตว์ และผู้ประสานงานการจัดประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 22     ผู้ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
     
    
รศ.ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์   รศ.ดร.นพ. ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร   รศ.ดร.นพ. พรพรต ลิ้มประเสริฐ
 กรรมการ
(เครือข่ายพันธุศาสตร์ข้าวและพืชไร่)
 กรรมการ
(เครือข่ายพันธุศาสตร์จุลินทรีย์) 
กรรมการ (เครือข่ายเวชพันธุศาสตร์) 
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     
     
 รศ.ดร.ภก. ชลภัทร สุขเกษม    รศ.ดร. วโรดม เจริญสวรรค์   ผศ.ดร. วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน 
กรรมการ (เครือข่ายเวชพันธุศาสตร์) กรรมการ (เครือข่ายชีวสารสนเทศศาสตร์)  กรรมการ (เครือข่ายอณูพันธุศาสตร์)  
 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล  ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
     
    
ผศ.ดร. ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา   อ.ดร.พญ. ณฐินี จินาวัฒน์   อ.ดร. มุทิตา จุลกิ่ง
กรรมการ (เครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็ง)  กรรมการ (เครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็ง)  กรรมการ (เครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็ง)   
 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยอณูเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
     
   
อ.ดร. มลธิรา พรมกัณฑ์    รศ.ดร. อุรุษา แทนขำ    อ.ดร. เกรียง กาญจนวตี 
 กรรมการ (เครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็ง)       กรรมการ (เครือข่ายพันธุศาสตร์       แมลงและหนอนพยาธิ)    กรรมการ (เครือข่ายพันธุศาสตร์       แมลงและหนอนพยาธิ)  
    ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก       คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
     
  
 อ.ดร. มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล   ผศ.ดร.รท.หญิง สายศิริ มีระเสน  อ.ดร. ธีรศักดิ์ เอโกบล 
    กรรมการ (เครือข่ายพันธุศาสตร์      แมลงและหนอนพยาธิ) กรรมการ (เครือข่ายอณูพันธุศาสตร์)   กรรมการ (เครือข่ายชีวสารสนเทศศาสตร์)
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     
  
อ.ดร. ภัสสร วรรณพินิจ    อ.ดร. ณิชนันทน์ แมคมิลแลน     อ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่
กรรมการ (เครือข่ายชีวสารสนเทศศาสตร์และพันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ)   กรรมการ (เครือข่ายพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ)  กรรมการ (เครือข่ายพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ)  
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     
  
 อ.ดร. ประภาพร จึงตระกูล   อ.ดร. รักชนก โคโต    ดร. วรภา หีบจันทร์ตรี  
กรรมการ (เครือข่ายอณูพันธุศาสตร์) กรรมการ(เครือข่ายพันธุศาสตร์พืชสวนไม้ป่า) กรรมการ (เครือข่ายเซลล์พันธุศาสตร์) 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
     
   
 ดร. จตุพร สุจจิตร์จูล ดร. ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญศิลป์  ดร. อรนุช ประดิษฐ์ทรัพย์ 
กรรมการ (เครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็ง และอณูพันธุศาสตร์) กรรมการ (เครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็ง และพันธุศาสตร์จุลินทรีย์) กรรมการ (เครือข่ายอณูพันธุศาสตร์) 
 หน่วยอณูเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  หน่วยอณูเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  หน่วยอณูเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
     
     
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้