กรรมการบริหาร

   
  
 ศ.ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนัส

นายกสมาคมฯ
หน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
   
   
   

รศ.ดร. บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค

อุปนายกสมาคมคนที่ 1
และประธานเครือข่ายนิติพันธุศาสตร์
หน่วยมนุษย์พันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต

อุปนายกสมาคมคนที่ 2
และสาราณียกร
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ.นพ. วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

อุปนายกสมาคมคนที่ 3
และประธานสาขามนุษยพันธุศาสตร์
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
   
   
   

รศ.ดร.นพ. ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร

เลขาธิการ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ดร. วราลักษณ์ เกษตรานันท์

รองเลขาธิการคนที่ 1
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร. นัญวรรณ รุ่งโรจน์

รองเลขาธิการคนที่ 2
หน่วยอณูพันธุศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

   
   
   
   

 ผศ.ดร. แอนนา วงษ์กุหลาบ

ผู้ช่วยเลขาธิการและ
ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร. รัชนีกร ธรรมโชติ

ผู้ช่วยเลขาธิการและเหรัญญิก 
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ. ดร. ภัทรา ยี่ทอง

ผู้ช่วยเหรัญญิก
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

   
   
   
   

รศ.ดร. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ

ประธานสาขาพันธุศาสตร์เกษตร

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร. ธีระชัย ธนานันต์

ประธานสาขาพันธุศาสตร์พื้นฐาน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ดร. วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิณ

นายทะเบียน
ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

   
   
   
   

ผศ.ดร. ครศร ศรีกุลนาถ

ผู้ช่วยสาราณียกร
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร. นฤมล ธนานันต์

ประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถมภ์ฯ

 อ.ดร. มุทิตา จุลกิ่ง

บริหารจัดการเว็บไซต์
หน่วยอณูเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
   
   
   

 อ.ดร. วรรณา ทองนพคุณ

ประธานเครือข่ายอณูพันธุศาสตร์
หน่วยอณูพันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ศ.พญ. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล

ประธานเครือข่ายเวชพันธุศาสตร์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. วีรยุทธ ประพันธ์พจน์

ประธานเครือข่ายเซลล์พันธุศาสตร์

   
   
   
   

ดร. ศิษเฎศ ทองสิมาประธาน

เครือข่ายชีวสารสนเทศ
สถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

รศ.ดร. สุภาวดี พุ่มพวง

ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 อ.ดร. วรรณา ทองนพคุณ

ประธานเครือข่ายอณูพันธุศาสตร์
หน่วยอณูพันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   
   
   
   

 ผศ.ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ

ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์สัตว์บก
ภาควิชาสัตวบาล
คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 รศ.ดร.พญ. ชนิตรา ธุวจิตต์

ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็ง
ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร. เอก แสงวิเชียร

ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์จุลินทรีย์

ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   
   
   
   

ผศ.ดร. จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย

ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์แมลง
และหนอนพยาธิ์
ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. สุจิตรา จางตระกูล

ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์พืชสวนและไม้ป่า
กลุ่มงานวิจัยอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่า
และเทคโนโลยีชีวภาพ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ผศ.ดร. อุไรวรรณ อรัญวาสน์

ประธานเครือข่ายพันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   
   
   
  ผศ.ดร. อนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม

ผู้ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร. ชูตา บุญภักดี

ผู้ประสานงานการจัดประชุม
พันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร. ดวงตา จุลศิริกุล

ผู้ประสานงานการจัดประชุม
พันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

   
   
   
   
   

 อ.ดร. จันทรา อินทนนท์

ผู้ประสานงานการจัดประชุมพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.นพ. พรพรต ลิ้มประเสริฐ

กรรมการ (เครือข่ายเวชพันธุศาสตร์)
ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.ภก. ชลภัทร สุขเกษม

กรรมการ (เครือข่ายเวชพันธุศาสตร์)
ภาควิชาพยาธิวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   
   
   
  รศ.ดร. ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 

กรรมการ
(เครือข่ายชีวสารสนเทศศาสตร์)
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.นพ. ถกล  เจริญศิริสุทธิกุล

กรรมการ
(พันธุศาสตร์การเจริญพันธุ์)
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ.ดร.พญ. สินิจธร รุจิระบรรเจิด

กรรมการ
(เครือข่ายอณูพันธุศาสตร์)
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   
   
   
   

ผศ.ดร. ปฐมวดี  ญาณทัศนีย์จิต

กรรมการ
(พันธุศาสตร์การเจริญพันธุ์)
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์

กรรมการ
(เครือข่ายพันธุศาสตร์ข้าวและพืชไร่)
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร. อุรุษา แทนขำ

กรรมการ
(เครือข่ายพันธุศาสตร์แมลงและหนอนพยาธิ)
ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

   
   
   
   
อ.ดร.พญ. ณฐินี จินาวัฒน์

กรรมการ
(เครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็ง)
สาขาเวชศาสตร์ปริวรรต 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร. มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล

กรรมการ
(เครือข่ายพันธุศาสตร์แมลงและหนอนพยาธิ)
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ดร. ภัสสร วรรณพินิจ

กรรมการ
(เครือข่ายพันธุศาสตร์พืชสวนและไม้ป่า)
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   
   
อ.ดร. มลธิรา พรมกัณฑ์

กรรมการ
(เครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็ง)
ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิค
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร. เกรียง กาญจนวตี

กรรมการ
(เครือข่ายพันธุศาสตร์แมลงและหนอนพยาธิ)
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร. ธีรศักดิ์ เอโกบล

กรรมการ
(เครือข่ายชีวสารสนเทศศาสตร์)
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   
 
   
อ.ดร. ธีระพงษ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา

กรรมการ
(เครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็ง)
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร. ประภาพร จึงตระกูล

กรรมการ
(เครือข่ายอณูพันธุศาสตร์)
หน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. วรภา หีบจันทร์ตรี

กรรมการ
(เครือข่ายเซลล์พันธุศาสตร์)
สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
   
   
   
 
   
ดร. จตุพร สุจจิตร์จูล

กรรมการ
(เครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็งและอณูพันธุศาสตร์)
หน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญศิลป์

กรรมการ
(เครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็งและพันธุศาสตร์จุลินทรีย์)
หน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 
   

Powered by MakeWebEasy.com