กรรมการผู้ช่วย

   

ผศ.ดร. วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์

เครือข่ายพันธุศาสตร์แมลง

และหนอนพยาธิ

ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร. อติพร แซ่อึ้ง

เครือข่ายพันธุศาสตร์แมลง

และหนอนพยาธิ

ภาควิชาปรสิตวิทยา   คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร. ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา

เครือข่ายพันธุศาสตร์แมลง

และหนอนพยาธิ

ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล


   

ผศ.ดร. วโรดม เจริญสวรรค์

เครือข่ายชีวสารสนเทศ

ภาควิชาชีวเคมี   คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.พญ. สุมนา มัสอูดี

เครือข่ายเซลล์พันธุศาสตร์

ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ดร. เพลินพิศ โชคชัยชำนาญกิจ

เครือข่ายเซลล์พันธุศาสตร์

ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
   
   

อ.ดร. ณิชนันทน์ แมคมิลแลน

เครือข่ายพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ

ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร. สุมนา ดาเก็ง

เครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็ง

ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. อุษรา ปัญญา

เครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็ง

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   
   
      

ดร. เกวลิน ธนสารสมบัติ

เครือข่ายอณูพันธุศาสตร์

ดร. นฤมล ภู่ขาว

เครือข่ายชีวสารสนเทศศาสตร์

 


      


   
   
   


 
   
 


 

Powered by MakeWebEasy.com