กรรมการผู้ช่วย

   

ผศ.ดร. วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์

เครือข่ายพันธุศาสตร์แมลงและหนอนพยาธิ์
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.พญ. สุมนา มัสอูดี

เครือข่ายเซลล์พันธุศาสตร์
ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิค
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร. อติพร แซ่อึ้ง

เครือข่ายพันธุศาสตร์แมลงและหนอนพยาธิ์
ภาควิชาปรสิตวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


   

ผศ.ดร. ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา

เครือข่ายพันธุศาสตร์แมลงและหนอนพยาธิ
ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ดร.นพ. ภูมิ สุขธิติพัฒน์

เครือข่ายชีวสารสนเทศและ
เครือข่าย
พันธุศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาควิชาชีวเคมี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ดร. ธีรศักดิ์ เอโกบล

เครือข่ายชีวสารสนเทศ
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   
   

อ.ดร. เพลินพิศ โชคชัยชำนาญกิจ

เครือข่ายเซลล์พันธุศาสตร์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร. ณิชนันทน์ แมคมิลแลน

เครือข่ายพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร. สุมนา ดาเก็ง

เครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็ง
ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิค
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

   
   
   
   

อ.ดร. มลธิรา พรมกัณฑ์

เครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็ง
ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิค
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ดร. ธีระพงษ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา

เครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็ง
หน่วยมนุษย์พันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ดร. วโรดม เจริญสวรรค์

เครือข่ายชีวสารสนเทศ
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล   
   

อ.ดร. ประภาพร จึงตระกูล

เครือข่ายอณูพันธุศาสตร์
หน่วยอณูเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. เกวลิน ธนสารสมบัติ

เครือข่ายอณูพันธุศาสตร์

ดร. ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญศิลป์

เครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็งและ
เครือข่ายพันธุศาสตร์จุลินทรีย์

หน่วยอณูเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

   
   
   
 
   

ดร. จตุพร สุจจิตร์จูล

เครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็งและ
เครือข่ายอณูพันธุศาสตร์

หน่วยอณูเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. อุษรา ปัญญา

เครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็ง
หน่วยอณูเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Powered by MakeWebEasy.com