กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ

   

ศ.ดร. สมศักดิ์ ปัญหา

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

ด้านพันธุศาสตร์มะเร็ง
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ. ธีระพร วุฒยวนิช

ด้านพันธุศาสตร์เจริญพันธุ์
ภาควิขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
 
   

ศ. นพ. ธานินทร์ ภู่พัฒน์

ด้านนิติพันธุศาสตร์

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ทพ. พีรนิธ กันตะบุตร

ด้านมนุษยพันธุศาสตร์
              ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและ                     ทันตกรรมสำหรับเด็ก         คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศ. ดร. ภญ. วิจิตรา

ทัศนียกุล

   ด้านเภสัชพันธุศาสตร์         ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร. สังวรณ์ กิจทวี

ด้านพันธุศาสตร์แมลงและ  หนอนพยาธิ
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ดร. พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์

ด้านพันธุศาสตร์มะเร็ง
ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ดร. อัญชลี ทัศนาขจร

ด้านพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
ภาควิชาชีวเคมี
  คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   
   
   
  
   

ศ.ดร. เผดิมศักดิ์

จารยะพันธุ์

ด้านพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศ. ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ

ด้านอณูพันธุศาสตร์

ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์     ม.ขอนแก่น

ศ. ดร. วันชัย มาลีวงษ์

ด้านพันธุศาสตร์แมลงและหนอนพยาธิ

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   
   
   
   

รศ.ดร.นพ. ชาญวิทย์

ตรีพุทธรัตน์

ด้านพันธุศาสตร์จุลินทรีย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ. มานพ พิทักษ์ภากร

ด้านเวชพันธุศาสตร์
หน่วยอณูพันธุศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รศ.นพ. พัญญู พันธ์บูรณะ

ด้านพันธุศาสตร์เจริญพันธุ์
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

 
   
  
   

รศ. นพ. ธันยชัย สุระ

ด้านเวชพันธุศาสตร์

        สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์                   ภาควิชาอายุรศาสตร์            คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา

ด้านพันธุศาสตร์สัตว์บก

ภาควิชาสัตวศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 รศ.ดร. วราภรณ์

อัครปทุมวงศ์

ด้านอณูพันธุศาสตร์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

   
   
   
 
   

รศ.ดร. สมศักดิ์

อภิสิทธิวาณิช

ด้านพันธุศาสตร์พื้นฐาน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อ.นพ. ชนินทร์ ลิ่มวงศ์

ด้านเวชพันธุศาสตร์
หน่วยอณูพันธุศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. ปิยะศักดิ์

ชอุ่มพฤกษ์

ด้านการเรียนการสอนทางด้านพันธุศาสตร์

            ภาควิชาพฤกษศาสตร์         คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

   
   
   
  
   

ผศ.ดร. แสงทอง

พงษ์เจริญกิต

ด้านพันธุศาสตร์ข้าวและพืชไร่
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ.ดร. เอกชัย ชูเกียรติโรจน์

ด้านพันธุศาสตร์จุลินทรีย์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผศ. ดร. ประพัฒน์  สุริยผล

ด้านชีวสารสนเทศศาสตร์

หน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

   
   
   
   
   

ผศ. เตือนใจ  โก้สกุล

ด้านการเรียนการสอนทางด้านพันธุศาสตร์

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. จินตนา โตเจริญธนาผล

ด้านเซลล์พันธุศาสตร์
ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

 อ. คณิศร์  เกตุมณี

ด้านพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

   
   
   
   
   
 

 

 
Powered by MakeWebEasy.com