กรรมการเครือข่าย

สาขามนุษยพันธุศาสตร์สาขาพันธุศาสตร์เกษตรสาขาพันธุศาสตร์พื้นฐาน 
เครือข่ายเวชพันธุศาสตร์
   
   
   


 

ศ.นพ. วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

ที่ปรึกษา

รศ.นพ. ธันยชัย สุระ

ที่ปรึกษา

นพ. วีรยุทธ ประพันธ์พจน์

ที่ปรึกษา 


 
   
  
   

 ศ.พญ. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล

ประธาน

 
   
   
   
   

อ.พญ. ทิพยวิมล ทิมอรุณ

กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.นพ. พรพรต ลิ้มประเสริฐ

กรรมการ

รศ.ดร.พญ. กัญญา ศุภปีติพร

กรรมการ

   
   
   
   

รศ.นพ. มหัทธนา กมลศิลป์

กรรมการ

พ.อ.ผศ.นพ. กิตติ บูรณวุฒิ

กรรมการ

ผศ.นพ. นิธิวัชร์ วัฒนวิจารณ์

กรรมการ

   
   
   
   

ผศ.พญ. อัจฉรา เสถียรกิจการชัย

กรรมการ

อ.นพ. ชนินทร์ ลิ่มวงศ์

กรรมการ

พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์

กรรมการ

   
   
   
   

รศ.นพ. มานพ พิทักษ์ภากร 

กรรมการ

พญ. จุฬาลักษณ์ คุปตานนท์

กรรมการ

อ.พญ. อัจฉรา ธัญธีรธรรม

กรรมการ

   
   
   
   

อ.นพ. โอบจุฬ ตราชู

กรรมการ

อ.ดร.พญ. ณฐินี จินาวัฒน์

กรรมการ

อ.นพ. กุณฑล วิชาจารย์

กรรมการ

   
   
   
   

ดร. จินตนา โตเจริญธนาผล

กรรมการ

ดร.นพ. จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา

กรรมการ

ดร.นพ. ดลนิภัทร เดชสุพงศ์

กรรมการ

   
   
   
 
   

ดร.พญ. ฉริยาวรรณ จรัลสวัสดิ์

กรรมการ

พญ. กิติวรรณ โรจนเนืองนิตย์

กรรมการ

 
   
   
   


เครือข่ายอณูพันธุศาสตร์
   
   
   
   

ศ.นพ. วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

ที่ปรึกษา

 
   
   

อ.ดร. วรรณา ทองนพคุณ

ประธาน

   
   
   

ผศ.ดร. รัชนีกร ธรรมโชติ

รองประธานคนที่ 1

ดร. จินตนา โตเจริญธนาผล

รองประธานคนที่ 2

อ.ดร. สุรัสวดี อัศวรัตน์

กรรมการและเลขานุการ

   
   
   
   

น.ส. อรนุช ประดิษฐ์ทรัพย์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รศ.ดร. วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์

กรรมการ

ผศ.ดร. ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์

กรรมการ

   
   
   

ผศ.ดร.พญ. สินิจธร รุจิระบรรเจิด

กรรมการ

ผศ.ดร. จตุพล คำปวนสาย

กรรมการ

ผศ.ดร. นัญวรรณ รุ่งโรจน์

กรรมการ

   
   
   
   

อ.ดร. วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน

กรรมการ

อ.ดร.นพ. ชัยรัตน์ เติบไพบูลย์

กรรมการ

อ.ดร. เมธวี ศรีคำมูล

กรรมการ

   
   
   ดร. ประภาพร จึงตระกูล

กรรมการ

 

ดร. จตุพร สุจจิตร์จูล

กรรมการ

ดร. เกวลิน ธนสารสมบัติ

กรรมการ

   
   
   

   

อ. ดร. เมธิจิต วัฒนพานิช

กรรมการ

น.ส. ชมพูนุช กาญจนากร

กรรมการ

นายธีระพงศ์ โพธิ์เอี่ยม

กรรมการ

   
   
   
  
   

นายเอกพงศ์ รู้ทำนอง

กรรมการ

  
   
   
   
 

เครือข่ายเซลล์พันธุศาสตร์
  
  
  


รศ.ดร. ดาวรุ่ง กังวานพงศ์

ที่ปรึกษา

อ.นพ. ชนินทร์ ลิ่มวงศ์

ที่ปรึกษา  

รศ.ดร.นพ. พรพรต ลิ้มประเสริฐ

ที่ปรึกษา

รศ.ดร. บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค

ที่ปรึกษา

  
  
  


นพ. วีรยุทธ ประพันธ์พจน์

ประธาน


รศ. อำนาจ มีเวที

กรรมการ

ผศ.พญ. วิมล ชินสว่างวัฒนกุล

กรรมการ

รศ.นพ. มานพ พิทักษ์ภากร

กรรมการ

   
   
   
   

ผศ.พญ. วรพรรณ ศิริวัฒนอักษร

กรรมการ

ผศ.พญ. สุมนา มัสอูดี

กรรมการ 

ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล

กรรมการ 

   
   
   
   

ผศ.ดร. แอนนา วงษ์กุหลาบ

กรรมการ

 ผศ.ดร. ครศร ศรีกุลนาถ

กรรมการ

อ.ดร. เพลินพิศ โชคชัยชำนาญกิจ

กรรมการ 

   
   
   
   

อ. ชนิพร ปวนอินตา

กรรมการ 

 ดร.พญ. ฉริยาวรรณ จรัลสวัสดิ์

กรรมการ

 ดร. วรภา หีบจันทร์ตรี

กรรมการ

   
   
   
   

นางสุภาพร เวทีกูล

กรรมการ 

นางรัชนี ปริณายก

กรรมการ

น.ส. จุรีพร คำพันธ์

กรรมการ

   
   
   
   

น.ส. จริยา ข่ายม่าน

กรรมการ 

 นายไพรัช เมืองสำราญ

กรรมการ

 น.ส. ภัทรวลัญช์ กาบกลาง

กรรมการ

   
   
   
   

นางฐิติวรรณ คงประสิทธิ์

กรรมการ 

น.ส. ณัชชารีย์ จงพรชัย

กรรมการ

นางสุวรรณี สงชาติ

กรรมการ

   
   
   
   

น.ส. กอบกาญจน์ อินทรนัฏ

กรรมการ 

 น.ส. พรกนก กุลบุษราคัม

กรรมการ

น.ส. วิชชุดา สุขสมบูรณ์

กรรมการ

   
   
   


เครือข่ายนิติพันธุศาสตร์
   
   
   
  
ศ.นพ. ธานินทร์ ภู่พัฒน์

ที่ปรึกษา
 

 รศ.ดร. บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค

ประธาน

 
   
   
   
   

พ.ต.อ. วาที อัศวุตมางกุร

รองประธาน 

นางอัจฉรา บุญเลิศ

กรรมการและเหรัญญิก

นายกวิน รัศมีไพศาล

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

   
   
   
   

น.ส. จิตติมา โชติวรานนท์

กรรมการและเลขานุการ 

นายณภัทร ธนะโชครุ่งเรือง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.นพ. วรวีร์ ไวยวุฒิ

กรรมการ

   
   
   
   

 ผศ.นพ. กรเกียรติ วงศ์ไพศาลสิน

กรรมการ

อ.นพ. สุรเชษฎ์ วงศ์วิทยาพาณิชย์

กรรมการ

พ.ต.อ. หญิง แววกาญจน์ ดวงชาทม

กรรมการ

   
   
   
  
   

น.ส. ชลัมพู วงศ์วรวิวัฒน์

กรรมการ

  
   


 

เครือข่ายพันธุศาสตร์มะเร็ง
  
  
  


ศ.ดร.นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

ที่ปรึกษา

ศ.ดร. พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์

ที่ปรึกษา  
รศ.ดร.พญ. ชนิตรา ธุวจิตต์

ประธาน


ผศ.ดร. วิโรจน์ บุญรัตนกรกิจ

รองประธานฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร. เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล

รองประธานฝ่ายวิชาการ

อ.ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์

เลขานุการ

   
   
   
   

ผศ.ดร.นพ. ปีติ ธุวจิตต์

กรรมการ

 

ผศ.ดร. พรลดา นุชน้อย

กรรมการ

อ.ดร.นพ. นรวรรธน์

พวงวรินทร์

กรรมการ

   
   
   
   

อ.ดร. วรรณา ทองนพคุณ

กรรมการ

อ.ดร. มลธิรา พรมกัณฑ์

กรรมการ

อ.ดร. สุมนา ดาเก็ง

กรรมการ

   
   
   
   

อ.ดร. มุทิตา จุลกิ่ง

กรรมการ

อ.ดร. ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา

กรรมการ

ดร. ศุลีพร แสงกระจ่าง

กรรมการ

   
   
   
   

ดร. ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญศิลป์

กรรมการ

ดร. จตุพร สุจิตร์จูล

กรรมการ

ดร. อุษรา ปัญญา

กรรมการ

   
   

เครือข่ายพันธุศาสตร์สัตว์บก
   
   
   
   

ผศ.ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ

ประธาน

 
   
   
   
   

อ.น.สพ.ดร. ชัยวัฒน์
บุญแก้ววรรณ

รองประธาน

อ.ดร. ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี

เลขานุการ

รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา

กรรมการ


   

รศ.ดร. ศุภมิตร เมฆฉาย

กรรมการ

ผศ.ดร. ครศร ศรีกุลนาถ

กรรมการ

อ.ดร. มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล

กรรมการ

   
   
   
  
   

อ.ดร. อัจฉรา ขยัน

กรรมการ

  เครือข่ายพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
ศ.ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร

ที่ปรึกษา

ศ.ดร. อัญชลี ทัศนาขจร

ที่ปรึกษา  

ศ.ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์

ที่ปรึกษา 

ดร. วงศ์ปฐม กมลรัตน์

ที่ปรึกษา 

  
  
  


รศ.ดร. สุภาวดี พุ่มพวง

ประธาน


อ. คณิศร์ เกตุมณี

รองประธาน

อ.ดร. ณิชนันทน์ แมคมิลแลน

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร. ธนาทิพย์ แหลมคม

กรรมการ

   
   
   

  

ผศ.ดร. วรวุฒิ เกิดปราง

กรรมการ

ผศ.ดร. อุไร กุลบุญ

กรรมการ

ผศ.ดร. เกตุนภัส ศรีไพโรจน์

กรรมการ

   
   
   
   

อ.ดร. วันศุกร์ เสนานาญ

กรรมการ

อ.ดร. ธัชพล การะเกตุ

กรรมการ

ดร. ศรีจรรยา เข็มกลัด

กรรมการ

   
   
   
  
   

นายคงภพ อำพลศักดิ์

กรรมการ

ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ 

กรรมการ

ดร. ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่ 

กรรมการ

   
   
   
   


เครือข่ายพันธุศาสตร์แมลงและหนอนพยาธิ
ศ.ดร. วันชัย มาลีวงษ์

ที่ปรึกษา

รศ.ดร. ชํานาญ อภิวัฒนศร

ที่ปรึกษา

  


ผศ.ดร. จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย

ประธาน


รศ.ดร. จันทร์เพ็ญ

จันทร์เจ้า

รองประธาน

อ.ดร. เกรียง กาญจนวตี

เลขานุการ

ผศ.ดร. วัชรีพร

ตฤณชาติวณิชย์

กรรมการ

  
  
  
   

ผศ.ดร. อุรุษา แทนขำ

กรรมการ

ผศ.ดร. อติพร แซ่อึ้ง

กรรมการ

ผศ.ดร. ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา

กรรมการ

   
   
   
  
   

อ.ดร. มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล

กรรมการ

พันเอก ดร. ชัยพฤกษ์

ปิลกศิริ   

กรรมการ

 

เครือข่ายพันธุศาสตร์จุลินทรีย์


 

รศ.ดร.นพ. ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์

ที่ปรึกษา

 
   
   
   
  
   
 

ผศ.ดร. เอก แสงวิเชียร

ประธาน

 
   

ผศ.ดร. นิรมล ศากยวงศ์

เลขานุการ

รศ.ดร. รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์

กรรมการ

ผศ.ดร. จิราภรณ์ คุ้ยทรัพย์

กรรมการ

   
   
   
   

ผศ.ดร. วีระชัย ทิตภากร

กรรมการ

ผศ. เตือนใจ โก้สกุล

กรรมการ

ดร. ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญศิลป์

กรรมการ

   
   
   
  


เครือข่ายพันธุศาสตร์พืชสวนและไม้ป่า


 

 ดร. ทรงพล สมศรี

ที่ปรึกษา

 
   
   
   
  
   
 

 ดร. สุจิตรา จางตระกูล

ประธาน

 
   
   
   
   

ศ.ดร. ปรีชา ประเทพา

รองประธานคนที่ 1 

ผศ.ดร. ศศิวิมล แสวงผล

รองประธานคนที่ 2 

อ.ดร. ชฎาพร เสนาคุณ

กรรมการและเลขานุการ 

   
   
   
   

รศ.ดร สุชีลา เตชะวงค์เสถียร

กรรมการ 

ผศ.ดร. ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์

กรรมการ 

 ผศ.ดร. ปรียา หวังสมนึก

กรรมการ

   
   
   
   

ผศ.ดร. สุรพล แสนสุข

กรรมการ 

 ผศ.ดร. ฉัตรชัย กัลยาณปพน

กรรมการ

 ผศ.ดร. ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์

กรรมการ

   
   
   
   

 ผศ. เตือนใจ โก้สกุล

กรรมการ

ผศ.ดร. ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส

กรรมการ 

อ.ดร. อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์

กรรมการ 

   
   
   
   

อ.ดร. วิษุวัต สงนวล

กรรมการ 

อ.ดร. เพลินพิศ โชคชัยชํานาญกิจ

กรรมการ 

 อ.ดร. ณิมนาราห์ อยู่คงแก้ว

กรรมการ

   
   
   
   

 อ.ดร. ปรารถนา เผือกวิไล

กรรมการ

 อ.ดร. ณัฐพงศ์ ศรีสมุทร

กรรมการ

อ.ดร. ยุพเยาว์ คบพิมาย

กรรมการ 

  
    


ดร. ทวีศักดิ์ แสงอุดม

กรรมการ

ดร. อลิษา หนักแก้ว

กรรมการ

ดร. นฤมล เข็มกลัดเงิน

กรรมการ

   
   

ดร. เชิดศักดิ์ 

ลิ่วลักษณียนาวิน

กรรมการ   


เครือข่ายพันธุศาสตร์ข้าวและพืชไร่   
   
  
   
 

รศ.ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร

ประธาน 

 
   
   
   
   

 ผศ.ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์

รองประธาน

ผศ.ดร. แสงทอง พงษ์เจริญกิต

เลขานุการ

รศ.ดร. สุรีพร เกตุงาม

กรรมการ

   
   
   
   

ผศ.ดร. เฉลิมพล ภูมิไชย์

กรรมการ 

ผศ.ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย

กรรมการ

อ.ดร. วิษุวัต สงนวล

กรรมการ

   
   
   
   

ดร. วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี

กรรมการ 

ดร. นงลักษณ์ เภรินทวงค์

กรรมการ

ดร. ไวพจน์ กันจู

กรรมการ   
  
   

ดร. ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์

กรรมการ 

  
   
   
   


เครือข่ายชีวสารสนเทศ   
   
  
   
 

ดร. ศิษเฎศ ทองสิมา

ประธาน 

 
   
   
   
   

 อ.ดร. ภัสสร วรรณพินิจ

รองประธาน

อ.ดร.นพ. ภูมิ สุขธิติพัฒน์

เลขานุการ

ผศ.ดร. ประพัฒน์ สุริยผล

กรรมการ

   
   
   อ.ดร. ธีรศักดิ์ เอโกบล

กรรมการ

อ.ดร. ปิยะดา จันทวงศ์

กรรมการ

อ.ดร. ประเวช อรรจวัฒนวงศ์

กรรมการ

 ผศ.ดร. วโรดม เจริญสวรรค์

กรรมการ

ดร. นฤกมล ภู่ขาว

กรรมการ

ดร. ขวัญฤทัย ชิ้นอินมนู

กรรมการ

   
   
   
  
   

นายชูชัย เนตรธุวกุล

กรรมการ 

  
   
   
เครือข่ายพันธุศาสตร์การเจริญพันธุ์
ศ.นพ. ธีระพร วุฒยวนิช

ที่ปรึกษา

รศ.นพ. พัญญู พันธ์บูรณะ

ที่ปรึกษา

รศ.ดร. บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค

ที่ปรึกษา
   
 

ผศ.ดร. แอนนา วงษ์กุหลาบ

ประธาน

 
   
   
   
   

อ.นพ. โอบจุฬ ตราชู

รองประธาน 

ผศ.ดร. ปฐมวดี ญาณทัศนีย์จิต

เลขานุการ 

อ.ดร.นพ. ภูมิ สุขธิติพัฒน์

กรรมการ 

   
   
   
   

ผศ.ดร.นพ. ถกล

เจริญศิริสุทธิกุล

กรรมการ 

อ.พญ. บุษบา วิริยะสิริเวช

กรรมการ

 อ.พญ. มัธชุพร สุขประเสริฐ

กรรมการ

   
   
   
  
   

อ. อุษณีย์ เจตน์สว่างศรี

กรรมการ 

  
   
   
   


เครือข่ายการเรียนการสอนทางด้านพันธุศาสตร์   
   
  
   
 

ผศ. เตือนใจ โก้สกุล

ประธาน 

 
   
   
   
   

ผศ.ดร. ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์

รองประธาน 

 อ.ดร. กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช

รองประธาน

อ. ทิพวรรณ เจียมสกุลยั่งยืน

เลขานุการ

   
   
   
   

รศ.ดร. ประนอม แก้วระคน

กรรมการ 

ผศ. เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ

กรรมการ

ผศ.ดร. แอนนา วงษ์กุหลาบ

กรรมการ

   
   
   
   

อ. ชัชวรรณ บูรณ์ญเพ็ชร

กรรมการ 

อ. พรรณี ประยุง

กรรมการ

อ. ธันยมลธ์ จตุรวิทย์กุล

กรรมการ

   
   
   
   

อ. เยาวรี หน่อนาคำ

กรรมการ 

อ. สุมาลี ม่วงงาม

กรรมการ

อ. วันชัย นราวงษ์

กรรมการ

   
   
   
   

อ. อรชา พันธุบรรยงก์

กรรมการ 

 อ. พัชรินทร์ ชูกลิ่น 

กรรมการ

อ. ประเวช ปู่จันทร์

กรรมการ

   
   
   
   

ดร. จันทรารักษ์ โตวรานนท์

กรรมการ 

 นายพีรดนย์ พักตร์เพียงจันทร์

กรรมการ

น.ส. สุวรรณีย์ พัฒนาพงศ์ชัย

กรรมการ

   
   
   

นางอุทัยศรี ศรีพันธ์

กรรมการ

รศ. ดร. ดวงพร เปรมจิต

กรรมการ

ผศ. ดร. คำรพ รัตนสุต

กรรมการ


อ. ดร. กัลย์กนิต พิสมยรมย์

กรรมการ

ผศ. ดร. ชมพูนุช  กลิ่นวงษ์

กรรมการ

เครือข่ายพันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ   
   
  
   
 

ผศ.ดร. อุไรวรรณ อรัญวาสน์

ประธาน 

 
   
   
   
   

อ.ดร. ภัสสร วรรณพินิจ

เลขานุการ

ผศ.ดร. จตุพล คำปวนสาย

กรรมการ

ผศ.ดร. วิภู กุตะนันท์

กรรมการ

   
   
   อ.ดร. ปิยมาศ ผองแก้ว

กรรมการ

อ.ดร. หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์

กรรมการ

อ.ดร. นงค์ลักษณ์ เหลาพรม

กรรมการ

อ.ดร. วรรณรดา สุราช

กรรมการ 

อ.ดร. อัจราพร ศรีบุญเลิศ

กรรมการ

อ.ดร. จตุพร กุลอึ้ง

กรรมการ

   
   
   
 
   

 อ.ดร. ต่อนภา ผุสดี

กรรมการ

อ. ปริญญ์ พันธ์งาม

กรรมการ 

อ.ดร. ปรารถนา เผือกวิไล 

กรรมการ

   

อ. ดร. ศรัณย์ จีนะเจริญ

กรรมการ

Powered by MakeWebEasy.com