กรรมการเครือข่ายสาขาสมาคมฯ ในภูมิภาค

 
เครือข่ายสาขาสมาคมฯ ภาคเหนือ
   
   
   
 
 

รศ.ดร. พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์

ที่ปรึกษา

 


 


 
   
  
   

รศ.ดร. ดาวรุ่ง กังวานพงศ์

ประธาน

 
   
   
   
   

รศ.ดร. โสระยา ร่วมรังษี

รองประธานคนที่ 1

รศ.ดร. ณัฐา โพธาภรณ์

รองประธานคนที่ 2

อ.ดร. สิริพร โรจน์อารยานนท์

เลขานุการ

   
   
   
   

รศ.ดร. ศันสนีย์ จำจด

เหรัญญิก

รศ.ดร. เพทาย พงษ์เพียจันทร์

กรรมการ

ผศ.ดร. เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี

กรรมการ

   
   
   
   

ผศ.ดร. ศุภมิตร เมฆฉาย

กรรมการ

ผศ.ดร. แสงทอง พงษ์เจริญกิต

กรรมการ

ผศ.ดร. เอกชัย ชูเกียรติโรจน์

กรรมการ

   
   
   
   

ผศ.ดร. คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ 

กรรมการ

ผศ.ดร. จตุพล คำปวนสาย

กรรมการ

ผศ.ดร. อติพร แซ่อึ้ง

กรรมการ

   
   
   


เครือข่ายสาขาสมาคมฯ ภาคอีสาน
   
   
    ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง

ที่ปรึกษา

รศ.ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ

ที่ปรึกษา

รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา

ที่ปรึกษา 

   
   

ผศ.ดร. ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์

ประธาน

   
   
   

ผศ.ดร. ดวงกมล แม้นศิริ

รองประธานคนที่ 1

อ.ดร. มณฑิรา มณฑาทอง

รองประธานคนที่ 2

ผศ.ดร. วิภู กุตะนันท์

กรรมการและเลขานุการ

   
   
   
   

รศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล

กรรมการ

ผศ.ดร. เขมิกา ลมไธสง

กรรมการ

ผศ.ดร. โสรัจสิริ เจริญสุดใจ

กรรมการ

   
   
   

ผศ.ดร. วิเศษ นามวาท

กรรมการ

ผศ.ดร. นิษณา นามวาท

กรรมการ

อ.ดร. สุรศักดิ์ บุญแต่ง

กรรมการ

   
   
   

   

อ.ดร. ปิยมาศ ผองแก้ว

กรรมการ

อ. ชนาพร แก่นสา

กรรมการ 

 
   
   
   
 

เครือข่ายสาขาสมาคมฯ ภาคใต้
 
   
   
   
  
ศ.ดร. อมรรัตน์ พงศ์ดารา

ประธาน


รศ.ดร.นพ. พรพรต ลิ้มประเสริฐ

กรรมการ

รศ.ดร. วิไลวรรณ โชติเกียรติ

กรรมการ

รศ. ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์

กรรมการ

   
   
   
   

ผศ.ดร. ฉัตรชัย กัลยาณปพน

กรรมการ

ผศ.ดร. วราพร วรรณนา

กรรมการ 

ผศ.ดร. ภูวดล บางรักษ์

กรรมการ 

   
   
   
   

ดร.พญ. ฉริยาวรรณ จรัลสวัสดิ์

กรรมการ

อ. ดร. อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์

กรรมการ

ดร. มลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ

กรรมการ 

   
   
   
   

ดร. อลิษา หนักแก้ว

กรรมการ

ดร. อุนิตษา สังข์เกตุ

กรรมการ

 ดร. พีรภัฏ รุ่งสัทธรรม

กรรมการ

   
   
   
   

ดร. เบญจมาศ หนูแป้น

กรรมการ 

ดร. กิตติมา คงทน

กรรมการ

ดร. วรรณรัตน์ แซ่ชั่น

กรรมการ

   
   
   


   

ดร. เนตรนภา แซ่หลี

กรรมการ 

  
   
   
   

เครือข่ายสาขาสมาคมฯ ภาคตะวันออก
   
   
   
   

ผศ.ดร. ชูตา บุญภักดี

ประธาน

 
   
   
   
   

ผศ.ดร. สัมพันธ์ จันทร์ดำ

กรรมการ

ผศ.ดร. ดวงตา จุลศิริกุล

กรรมการ

ผศ.ดร. เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์

กรรมการ


   

ผศ.ดร. สุดารัตน์ สวนจิตร

กรรมการ

อ.ดร. จันทรา อินทนนท์

กรรมการ

ดร. พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์

กรรมการ

   
   
   
 
   

ดร. วันศุกร์ เสนานาญ

กรรมการ

 ดร. วิจิตร์ วิโสรัมย์

กรรมการ

ดร. นิภาพร ก้านทอง

กรรมการ

   
   
   
  
   

ดร. ประณต กล่ำสมบูรณ์

กรรมการ

  
   
   
Powered by MakeWebEasy.com