บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษา และกรรมการบริหารสมาคมฯ

ที่ปรึกษา

       ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นผู้ซึ่งอดีตเคยเป็นนายกสมาคมฯ หรือกรรมการบริหารสมาคมฯ มีความรู้และประสบการณ์ด้านพันธุศาสตร์ และการบริหารจัดการสมาคมฯ หรือผู้ที่ไม่เคยเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ แต่เป็นผู้ที่มีผลงานวิชาการหรือผลงานการประยุกต์ด้านพันธุศาสตร์ มีความโดดเด่นเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ มีความเต็มใจและยินดีที่จะรับเป็นที่ปรึกษาของสมาคมฯ และได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมฯ

บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษา มีดังนี้
 • ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่นายกสมาคมฯ กรรมการบริหารสมาคมฯ และกรรมการเครือข่ายสมาคมฯ
 • ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ
 • ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสมาคมฯ ตามวาระโอกาส
 • ร่วมประชุม/สัมมนาวิชาการของสมาคมฯ และเครือข่ายของสมาคมฯ ตามวาระโอกาส
 • ร่วมประชุมสามัญของสมาคมฯ ตามวาระโอกาส
 • แนะนำและประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติ กิจกรรม ผลงานและภาพลักษณ์ที่ดีงามของสมาคมฯต่อสาธารณะ

 

 กรรมการบริหารสมาคมฯ

       กรรมการบริหารสมาคมฯ ทำหน้าที่บริหารสมาคมฯ แทนสมาชิกของสมาคมฯ กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้แก่นายกสมาคมฯ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อและลงมติจากที่ประชุมสามัญของสมาคมฯ อุปนายกสมาคมฯ เลขาธิการสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ ตำแหน่งต่างๆ ซึ่งได้รับการเสนอและแต่งตั้งจากนายกสมาคมฯ มีวาระครั้งละ 2 ปี  กรรมการบริหารสมาคมฯ มาจากสมาชิกของสมาคมฯ ผู้ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านพันธุศาสตร์ มีความเสียสละ สนใจ และเต็มใจที่จะทำงานให้แก่สมาคมฯ สมาชิก และเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศ  การทำงานของกรรมการบริหารสมาคมฯ มีลักษณะจิตอาสา ไม่มีเงินเดือน เบี้ยประชุม หรือผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงทรัพย์สิน


บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริหารสมาคมฯ มีดังนี้

 • บริหารจัดการสมาคมฯ ตามระเบียบข้อบังคับและพันธกิจของสมาคมฯ ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญของสมาคมฯ และตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตามวันเวลาที่นัดหมายและระเบียบวาระการประชุม
 • ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
 • เป็นที่ปรึกษา ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการเครือข่าย หรือคณะทำงานของสมาคมฯ
 • ดำเนินงานและกิจกรรมตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
 • ให้การสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของกรรมการบริหารสมาคมฯ กรรมการเครือข่ายและคณะทำงานของสมาคมฯ
 • ประสานงานระหว่างกรรมการบริหารสมาคมฯ และบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก
 • เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการติดต่อ ประสานงาน หรือร่วมกิจกรรมกับบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมฯ
 • ประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติ กิจกรรม ผลงาน และภาพลักษณ์ที่ดีงามของสมาคมฯ ต่อสาธารณะ 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ

       เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางวิชาการ งานวิจัย หรือการปฏิบัติงานทางด้านพันธุศาสตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยยังคงปฎิบัติงานอย่างแข็งขันและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ยินดีจะร่วมงานและให้ความช่วยทางด้านวิชาการแก่สมาคมฯ โดยไม่จำเป็นจะต้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการเครือข่าย หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสมาคมฯ  การทำงานของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ มีลักษณะจิตอาสา ไม่มีเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงทรัพย์สิน
 
บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ มีดังนี้

 • ช่วยเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ทางพันธุศาสตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแก่สมาชิกและสาธารณะ
 • ช่วยอ่านพิจารณาและประเมินบทความวิชาการที่ส่งผลงานมาตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมฯ และบทความวิชาการที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ (ซึ่งจัดทุกๆ 2 ปี) หรือการประชุมวิชาการอื่นๆ ของสมาคมฯ
 • ให้ข้อมูล คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา และความคิดเห็น ด้านวิชาการ เมื่อสมาคมฯ ร้องขอ
 • ให้การสนับสนุนการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และกิจกรรมของสมาคมฯ กรรมการเครือข่าย กรรมการเครือข่ายสาขา และคณะทำงานของสมาคมฯ
 • ประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติ กิจกรรม ผลงาน และภาพลักษณ์ที่ดีงามของสมาคมฯ ต่อสาธารณะ
   
กรรมการผู้ช่วย

       คณะกรรมการผู้ช่วย เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาด้านพันธุศาสตร์ หรือเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านพันธุศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความสนใจที่จะร่วมงานกับสมาคมฯ มีความเสียสละและเต็มใจที่จะทำงานให้แก่สมาคมฯ สมาชิก และเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศ  การทำงานของกรรมการผู้ช่วย มีลักษณะจิตอาสา ไม่มีเงินเดือน เบี้ยประชุม หรือผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงทรัพย์สิน

 
บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วย มีดังนี้

 • ช่วยกรรมการบริหารสมาคมฯ บริหารจัดการสมาคมฯ ตามระเบียบข้อบังคับและพันธกิจของสมาคมฯ ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญของสมาคมฯ และตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตามวันเวลาที่นัดหมายและระเบียบวาระ หรือเข้าร่วมประชุมแทนกรรมการบริหารสมาคมฯ
 • ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
 • เป็นกรรมการเครือข่ายหรือคณะทำงานของสมาคมฯ
 • ดำเนินงานและกิจกรรมตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
 • ให้การสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของกรรมการบริหารสมาคมฯ กรรมการเครือข่าย และคณะทำงานของสมาคมฯ
 • เป็นผู้แทนกรรมการสมาคมฯ ในการติดต่อ ประสานงาน หรือร่วมกิจกรรมกับบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการสมาคมฯ
 • ประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติ กิจกรรม ผลงาน และภาพลักษณ์ที่ดีงามของสมาคมฯ ต่อสาธารณะ
   

กรรมการเครือข่ายของสมาคมฯ

       สมาคมฯ มีรูปแบบการบริหารจัดการและการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายวิชาการ โดยมีกรรมการสมาคมฯ ผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีความสนใจในวิชาการสาขานั้นๆ เป็นประธาน และมีกรรมการเครือข่ายฯ ทั้งจากกรรมการสมาคมฯ และบุคคลภายนอก
 
บทบาทหน้าที่ของกรรมการเครือข่ายของสมาคมฯ มีดังนี้

 • ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายของสมาคมฯ ตามกำหนดวาระ
 • บริหารจัดการ ดำเนินงานและจัดกิจกรรมทางวิชาการของเครือข่ายสมาคมฯ
 • แสวงหาและรวบรวมผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ตรงต่อสาขาของเครือข่าย มาเป็นกรรมการหรือสมาชิกเครือข่าย
 • ช่วยเขียนบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมฯ
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิช่วยพิจารณาบทความวิชาการของผู้ส่งผลงานมาตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมฯ และบทความวิชาการที่ส่งมานำเสนอในการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ (ซึ่งจัดทุกๆ 2 ปี) หรือการประชุมวิชาการอื่นๆ ของสมาคมฯ
 • เขียนบทความเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ทางพันธุศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต่อสาธารณะ
 • สรุปกิจกรรมของเครือข่ายเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
   

กรรมการเครือข่ายสาขาสมาคมฯ ในภูมิภาค

       เพื่อขยายการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคมฯ ให้กว้างขวางมากขึ้น สมาคมฯ ได้จัดตั้งเครือข่ายสาขาสมาคมฯ ในภูมิภาคขึ้น  กรรมการเครือข่ายสาขาสมาคมฯ ในภูมิภาค มีบทบาทและหน้าที่ประสานงานให้แก่สมาคมฯ ในภูมิภาคนั้นๆ เชิญชวนและรวบรวมอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้มีประสบการณ์ทางด้านพันธุศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาเป็นกรรมการหรือสมาชิกเครือข่าย

 
บทบาทหน้าที่ของกรรมการเครือข่ายสาขาสมาคมฯ ในภูมิภาค มีดังนี้

 • แสวงหาและรวบรวมผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางด้านพันธุศาสตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาเป็นกรรมการหรือสมาชิกเครือข่ายฯ
 • บริหารจัดการ ดำเนินงานและจัดกิจกรรมทางวิชาการของเครือข่ายสาขาสมาคมฯ ในภูมิภาค
 • ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสาขาสมาคมฯ ในภูมิภาค ตามกำหนดและวาระ
 • ช่วยเขียนบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมฯ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิช่วยพิจารณาบทความที่ส่งมาตีพิมในวารสารสมาคมฯ หรือบทความที่ส่งมานำเสนอในการประชุมวิชาการของสมาคมฯ
 • สรุปกิจกรรมของเครือข่ายสาขาสมาคมฯ ในภูมิภาค เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
 • ให้การสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของกรรมการสมาคมฯ กรรมการเครือข่ายและคณะทำงานของสมาคมฯ
 • เป็นผู้แทนกรรมการสมาคมฯ ในการติดต่อ ประสานงาน หรือร่วมกิจกรรมกับบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมฯ
 • ประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติ กิจกรรม ผลงาน และภาพลักษณ์ที่ดีงามของสมาคมฯ ต่อสาธารณะ
Powered by MakeWebEasy.com