เครือข่ายสาขาสมาคมฯ ภาคตะวันออก

   

ผศ.ดร. ชูตา บุญภักดี

ประธาน

 
   
   
   
   

ผศ.ดร. สัมพันธ์ จันทร์ดำ

กรรมการ

ผศ.ดร. ดวงตา จุลศิริกุล

กรรมการ

ผศ.ดร. เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์

กรรมการ


   

ผศ.ดร. สุดารัตน์ สวนจิตร

กรรมการ

อ.ดร. จันทรา อินทนนท์

กรรมการ

ดร. พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์

กรรมการ

   
   
   
 
   

ดร. วันศุกร์ เสนานาญ

กรรมการ

 ดร. วิจิตร์ วิโสรัมย์

กรรมการ

ดร. นิภาพร ก้านทอง

กรรมการ

   
   
   
  
   

ดร. ประณต กล่ำสมบูรณ์

กรรมการ

  
   
   Powered by MakeWebEasy.com