เครือข่ายสาขาสมาคมฯ ภาคอีสาน
 ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง

ที่ปรึกษา

รศ.ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ

ที่ปรึกษา

รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา

ที่ปรึกษา 

   
   

ผศ.ดร. ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์

ประธาน

   
   
   

ผศ.ดร. ดวงกมล แม้นศิริ

รองประธานคนที่ 1

อ.ดร. มณฑิรา มณฑาทอง

รองประธานคนที่ 2

ผศ.ดร. วิภู กุตะนันท์

กรรมการและเลขานุการ

   
   
   
   

รศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล

กรรมการ

ผศ.ดร. เขมิกา ลมไธสง

กรรมการ

ผศ.ดร. โสรัจสิริ เจริญสุดใจ

กรรมการ

   
   
   

ผศ.ดร. วิเศษ นามวาท

กรรมการ

ผศ.ดร. นิษณา นามวาท

กรรมการ

อ.ดร. สุรศักดิ์ บุญแต่ง

กรรมการ

   
   
   

   

อ.ดร. ปิยมาศ ผองแก้ว

กรรมการ

อ. ชนาพร แก่นสา

กรรมการ 

 
   
   
   
Powered by MakeWebEasy.com