เครือข่ายสาขาสมาคมฯ ภาคเหนือ

 
 

รศ.ดร. พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์

ที่ปรึกษา

 


 


 
   
  
   

รศ.ดร. ดาวรุ่ง กังวานพงศ์

ประธาน

 
   
   
   
   

รศ.ดร. โสระยา ร่วมรังษี

รองประธานคนที่ 1

รศ.ดร. ณัฐา โพธาภรณ์

รองประธานคนที่ 2

อ.ดร. สิริพร โรจน์อารยานนท์

เลขานุการ

   
   
   
   

รศ.ดร. ศันสนีย์ จำจด

เหรัญญิก

รศ.ดร. เพทาย พงษ์เพียจันทร์

กรรมการ

ผศ.ดร. เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี

กรรมการ

   
   
   
   

ผศ.ดร. ศุภมิตร เมฆฉาย

กรรมการ

ผศ.ดร. แสงทอง พงษ์เจริญกิต

กรรมการ

ผศ.ดร. เอกชัย ชูเกียรติโรจน์

กรรมการ

   
   
   
   

ผศ.ดร. คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ 

กรรมการ

ผศ.ดร. จตุพล คำปวนสาย

กรรมการ

ผศ.ดร. อติพร แซ่อึ้ง

กรรมการ

   
   
   
Powered by MakeWebEasy.com