เครือข่ายสาขาสมาคมฯ ภาคใต้

  
ศ.ดร. อมรรัตน์ พงศ์ดารา

ประธาน


รศ.ดร.นพ. พรพรต ลิ้มประเสริฐ

กรรมการ

รศ.ดร. วิไลวรรณ โชติเกียรติ

กรรมการ

รศ. ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์

กรรมการ

   
   
   
   

ผศ.ดร. ฉัตรชัย กัลยาณปพน

กรรมการ

ผศ.ดร. วราพร วรรณนา

กรรมการ 

ผศ.ดร. ภูวดล บางรักษ์

กรรมการ 

   
   
   
   

ดร.พญ. ฉริยาวรรณ จรัลสวัสดิ์

กรรมการ

อ. ดร. อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์

กรรมการ

ดร. มลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ

กรรมการ 

   
   
   
   

ดร. อลิษา หนักแก้ว

กรรมการ

ดร. อุนิตษา สังข์เกตุ

กรรมการ

 ดร. พีรภัฏ รุ่งสัทธรรม

กรรมการ

   
   
   
   

ดร. เบญจมาศ หนูแป้น

กรรมการ 

ดร. กิตติมา คงทน

กรรมการ

ดร. วรรณรัตน์ แซ่ชั่น

กรรมการ

   
   
   


   

ดร. เนตรนภา แซ่หลี

กรรมการ 

  
   
   
   
Powered by MakeWebEasy.com