แนวทางการบริหารจัดการสมาคมฯ

       สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นสมาคมวิชาการที่มีเกียรติประวัติยาวนานกว่า 30 ปี มีกำเนิดจากการจัดสัมมนามหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง “พันธุศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ” ซึ่งจัดขึ้น ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2521 ในการสัมมนาครั้งนั้น ได้มีการระดมคณาจารย์และนักวิชาการด้านพันธุศาสตร์จากทั่วประเทศไทย มาร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการนำพันธุศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาประเทศ  เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนาในครั้งนั้น ได้มีการจัดตั้ง “ชมรมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย” ขึ้นโดยมี ศ. พญ. คุณ สุภา ณ นคร ประธานจัดการสัมมนาเป็นประธานชมรม  ต่อมาได้จดทะเบียนเป็น “สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย” เมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สุมินทร์ สมุทคุปติ์ เป็นนายกสมาคมฯ ท่านแรก
       สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย มีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการระดมคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการด้านพันธุศาสตร์ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพันธุศาสตร์และสาขาใกล้เคียงแก่สมาชิกและผู้สนใจ สนับสนุนและส่งเสริมการนำความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ และให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการนำข้อมูลและความรู้ทางวิชาการด้านพันธุศาสตร์ มาประกอบการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศและสังคมไทย ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่มีมาตั้งแต่การจัดสัมมนามหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนการจัดตั้งชมรมและสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศ  สมาคมฯ จึงยังคงรักษาเจตนารมย์และวิทัศน์นี้ไว้
       ในระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย มีกิจกรรมและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของสมาคมฯ ประชาคมทางวิชาการ และสังคมไทยด้วยดีตลอดมา  แต่สมาคมฯ มีการเจริญเติบโตและขยายตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป  แม้ว่าในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา องค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีทางด้านพันธุศาสตร์ ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและลึกซึ้ง สามารถนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศและสังคมไทยได้อย่างมากมาย แต่ความเจริญก้าวหน้าของสมาคมฯ ในด้านการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ มิได้เกิดขึ้นอย่างเท่าทันและสอดคล้อง สมาคมฯ จึงยังสามารถสร้างบทบาทและกิจกรรมทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และผลกระทบในทางสร้างสรรค์ต่อประเทศและสังคมไทยได้อีกมาก
 
       คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบันได้เข้ารับตำแหน่ง ในวาระนับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 จึงกำหนดแนวทางที่จะพัฒนาและดำเนินงาน เพื่อให้สมาคมฯ มีความเจริญก้าวหน้าและมีบทบาทเด่นชัดขึ้น ดังนี้
 .
  • สมาคมฯ ยังจำเป็นจะต้องพัฒนาการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และกิจกรรม ให้เกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิก สังคมและประเทศ เพื่อให้สมาคมฯ เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศ ประชาคมอาเซียน และนานาชาติ
  • สมาคมฯ ยังจำเป็นจะต้องประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติ กิจกรรม ผลงานและการสร้างคุณประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง กว้างขวางและมีประสิทธิภาพ ด้วยสื่อในหลากหลายรูปแบบ
  • สมาคมฯ ยังจำเป็นจะต้องขยายฐานการรับจำนวนสมาชิกใหม่ให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ ให้ถูกต้อง มีข้อมูลสำคัญที่ครบถ้วนและทันสมัย
  • สมาคมฯ ยังจำเป็นต้องขยายเครือข่ายทางวิชาการ และเครือข่ายสาชาสมาคมฯ ในภูมิภาค พร้อมทั้งเชิญชวน อาจาย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการเครือข่าย เพื่อให้สมาคมฯ สามารถรวบรวมผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจทางด้านพันธุศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น
  • สมาคมฯ ยังจำเป็นต้องระดมเงินทุนและทรัพยากรสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานและจัดกิจกรรมของสมาคมฯ
 
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีนโยบายในการบริหารและดำเนินงานสมาคมฯ อย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริสุทธิ์ ถูกต้อง โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และมีความสามัคคีในการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการจัดกิจกรรม และมีความรับผิดชอบต่อสมาชิกและสังคมร่วมกัน
Powered by MakeWebEasy.com