แนวทางการบริหารจัดการสมาคมฯ

แนวทางการบริหารจัดการสมาคมฯ ปี พ.ศ. 2560 - 2562

     สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นสมาคมวิชาการที่มีเกียรติประวัติยาวนานกว่า 30 ปี มีกำเนิดจากการจัดสัมมนามหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง “พันธุศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ” ซึ่งจัดขึ้น ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2521 ในการสัมมนาครั้งนั้น ได้มีการระดมคณาจารย์และนักวิชาการด้านพันธุศาสตร์จากทั่วประเทศไทย มาร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการนำพันธุศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาประเทศ  เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนาในครั้งนั้น ได้มีการจัดตั้ง “ชมรมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย” ขึ้นโดยมี ศ. พญ. คุณ สุภา ณ นคร ประธานจัดการสัมมนาเป็นประธานชมรม  ต่อมาได้จดทะเบียนเป็น “สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย” เมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สุมินทร์ สมุทคุปติ์ เป็นนายกสมาคมฯ ท่านแรก

     สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย มีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการระดมคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการด้านพันธุศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพันธุศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องแก่สมาชิกและผู้สนใจ สนับสนุนและส่งเสริมการนำความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ และให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการนำข้อมูลและความรู้ทางวิชาการด้านพันธุศาสตร์ มาประกอบการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศและสังคมไทย ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่มีมาตั้งแต่การจัดสัมมนามหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนการจัดตั้งชมรมและสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมฯ จึงยังคงรักษาเจตนารมย์และวิทัศน์นี้ไว้

     ในระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย มีกิจกรรมและผลงานที่เป็นประ โยชน์ต่อสมาชิกของสมาคมฯ ประชาคมทางวิชาการ และสังคมไทยด้วยดีตลอดมา  แต่สมาคมฯ มีการเจริญเติบโตและขยายตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป  แม้ว่าในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา องค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีทางด้านพันธุศาสตร์ ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและลึกซึ้ง สามารถนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศและสังคมไทยได้อย่างมากมาย แต่ความเจริญก้าวหน้าของสมาคมฯ ในด้านการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ มิได้เกิดขึ้นอย่างเท่าทันและสอดคล้อง สมาคมฯ จึงยังสามารถสร้างบทบาทและกิจกรรมทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และผลกระทบในทางสร้างสรรค์ต่อประเทศและสังคมไทยได้อีกมาก

     คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบันได้เข้ารับงานบริหารจัดการสมาคมฯ ในระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึงประมาณวันที่ 15 มิถุนายน 2562 จึงกำหนดแนวทางที่จะดำเนินงาน เพื่อให้สมาคมฯ มีความเจริญก้าวหน้าและมีการพัฒนาต่อไป ดังนี้

  1. การพัฒนาการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และกิจกรรม ให้เกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิก สังคมและประเทศ เพื่อให้สมาคมฯ เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศ ประชาคมอาเซียน และนานาชาติ
  2. การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติ กิจกรรม ผลงานและการสร้างคุณประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง กว้างขวางและมีประสิทธิภาพ ด้วยสื่อในหลากหลายรูปแบบ
  3. การขยายฐานการรับจำนวนสมาชิกใหม่ให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ ให้ถูกต้อง มีข้อมูลสำคัญที่ครบถ้วนและทันสมัย
  4. การขยายเครือข่ายทางวิชาการ และเครือข่ายสาชาสมาคมฯ ในภูมิภาค พร้อมทั้งเชิญชวน อาจาย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการเครือข่าย เพื่อให้สมาคมฯสามารถรวบรวมผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจทางด้านพันธุศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น
  5. การระดมเงินทุนและทรัพยากรสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานและจัดกิจกรรมของสมาคมฯ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้