วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนดำเนินการกิจกรรม

วิสัยทัศน์
 
“พันธุศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
 
พันธกิจ
 1. รวบรวมนักวิจัยและนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 2. ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการนำพันธุศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาประเทศ
 3. จัดกิจกรรมวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านพันธุศาสตร์แก่สมาชิกและผู้สนใจ
 4. เผยแพร่ข้อมูลและความรู้ทางวิชาการด้านพันธุศาสตร์แก่สังคม

คุณค่า

 1. การมีส่วนร่วมและความสามัคคี (Engagement and unity)
 2. ความซื่อสัตย์สุจริตและเชื่อถือได้ (Honesty and integrity)
 3. ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (Transparency and accountability)
 4. ความรับผิดชอบต่อวงการวิชาการและสังคม (Academic and social responsibility)

แผนดำเนินการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ ในวาระ 2 ปี (2560–2562)

 1. การจัดพิมพ์หนังสือ GMO
 2. การจัดทำเอกสารสรุปการประชุมสัมมนาเครือข่ายสมาคมฯ ปี พ.ศ. 2560
 3. การจัดทำหนังสือโปรไฟล์ (Profile) สมาคมฯ
 4. การจัดทำวีดิโอคลิป (Video clip) แนะนำสมาคมฯ
 5. การประชุมวิชาการและสัมมนาเครือข่ายสมาคมฯ ปี พ.ศ. 2561
 6. การพัฒนาเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษของสมาคมฯ
 7. การจัดตั้งเครือข่ายสาขาสมาคมฯ ในภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง)
 8. การผลักดันวารสาร Genomics and Genetics เข้าสู่ฐานข้อมูลสากล SCOPUS
 9. การจัดตั้งสภาวิชาชีพมนุษยพันธุศาสตร์
 10. การจัดกิจกรรมฝึกอบรมครูและอาจารย์ผู้สอนด้านพันธุศาสตร์
 11. การจัดประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21
 12. การประชุมใหญ่สามัญของสมาคมฯ ปี พ.ศ. 2562
Powered by MakeWebEasy.com