วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนดำเนินการกิจกรรม

วิสัยทัศน์
 
“พันธุศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
 
 
พันธกิจ
 • รวบรวมนักวิจัยและนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการนำพันธุศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาประเทศ
 • จัดกิจกรรมวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านพันธุศาสตร์แก่สมาชิกและผู้สนใจ
 • เผยแพร่ข้อมูลและความรู้ทางวิชาการด้านพันธุศาสตร์แก่สังคม

 

แผนดำเนินการกิจกรรมของสมาคมฯ ในวาระ 2 ปี (2558–2560)

 • การพัฒนาเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษของสมาคมฯ (กิจกรรมต่อเนื่อง)
 • การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ (กิจกรรมต่อเนื่อง)
 • การหาสมาชิกเพิ่ม และจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสมาคมฯ (กิจกรรมต่อเนื่อง)
 • การจัดทำหนังสือประวัติสมาคมฯ (กิจกรรมต่อเนื่อง)
 • การจัดตั้งเครือข่ายสาขาสมาคมฯ ในภูมิภาค
 • การประชุมสัมมนาเครือข่ายสมาคมฯ
 • การปรับวารสาร Thai Journal of Genetics ให้เป็น 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับนานาชาติ และฉบับภาษาไทย
 • การจัดประชุมระดมความคิดเพื่อจัดตั้งสภาวิชาชีพมนุษยพันธุศาสตร์
 • การจัดประชุมวิชาการ Genomics and Genetics
 • การจัดประชุมวิชาการทางด้านพันธุศาสตร์อื่น ๆ
 • การดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการของเครือข่ายของสมาคมฯ
 • การจัดประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20
Powered by MakeWebEasy.com