กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ

Last updated: Nov 13, 2017  |  539 จำนวนผู้เข้าชม  |  คณะกรรมการ

   

ศ.ดร. สมศักดิ์ ปัญหา

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

ด้านพันธุศาสตร์มะเร็ง
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร. สังวรณ์ กิจทวี

ด้านพันธุศาสตร์แมลงและหนอนพยาธิ์
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล


   

ศ.ดร. พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์

ด้านพันธุศาสตร์มะเร็ง
ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ดร. อัญชลี ทัศนาขจร

ด้านพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์

ด้านพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
   
   

ศ.นพ. ธีระพร วุฒยวนิช

ด้านพันธุศาสตร์เจริญพันธุ์
ภาควิขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.นพ. ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์

ด้านพันธุศาสตร์จุลินทรีย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา

ด้านพันธุศาสตร์สัตว์บก
ภาควิชาสัตวศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   
   
   
   

รศ.ดร.นพ. พรพรต ลิ้มประเสริฐ

ด้านเซลล์พันธุศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร. วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์

ด้านอณูพันธุศาสตร์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ. พัญญู พันธ์บูรณะ

ด้านพันธุศาสตร์เจริญพันธุ์
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล   
   

ผศ.ดร. แสงทอง พงษ์เจริญกิต

ด้านพันธุศาสตร์ข้าวและพืชไร่
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ.ดร. เอกชัย ชูเกียรติโรจน์

ด้านพันธุศาสตร์จุลินทรีย์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. ทรงพล สมศรี

ด้านพันธุศาสตร์พืชสวนและไม้ป่า
สถาบันวิจัยพืชสวน
กรมวิชาการเกษตร

   
   
   
   

ดร. จินตนา โตเจริญธนาผล

ด้านเซลล์พันธุศาสตร์
ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

อ.นพ. ชนินทร์ ลิ่มวงศ์

ด้านเวชพันธุศาสตร์
หน่วยอณูพันธุศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ. มานพ พิทักษ์ภากร

ด้านเวชพันธุศาสตร์
หน่วยอณูพันธุศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล 

   
   
   
 
   

รศ.ดร. สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช

ด้านพันธุศาสตร์พื้นฐาน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 อ.ทพ. พีรนิธ กันตะบุตร

ด้านมนุษยพันธุศาสตร์
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

Powered by MakeWebEasy.com