รับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc)

Last updated: Nov 13, 2017  |  3348 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์


Share

หน่วยอณูเวชศาสตร์
สถานส่งเสริมการวิจัย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับสมัครบุคลากรตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc)
อัตราเงินเดือน 33,000 - 40,000 บาท
(พิจารณาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์)

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-  ปฏิบัติงานวิจัยทางห้องปฏิบัติการ ด้าน Cancer immunotherapy
-  บริหารจัดการโครงการวิจัย การจัดทำรายงาน จัดประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก
-  สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาอณูชีววิทยา ชีวเคมี
วิทยาภูมิคุ้มกัน เทคนิคการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ ชีววิทยาทางการแพทย์ หรือสาขาใกล้เคียง
- มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางห้องปฏิบัติการ ด้าน molecular cloning และ cell culture
-  หากมีความรู้ทางด้านวิทยาภูมิคุ้มกันมะเร็งจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
-  มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียและด่างพร้อยด้านการทุจริต การกระทำผิดศีลธรรม มีปัญหาทางสังคมหรือกฎหมาย
-  มีความรับผิดชอบสูง ขยันหมั่นเพียร อดทน กล้าต่อสู้ต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ
-  มีวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบในการทำงาน จับประเด็นของเรื่องได้ และแก้ปัญหาเป็น
- มีบุคลิกลักษณะน่าเชื่อถือ รู้จักกาละเทศะ มีการวางตัวดีและเหมาะสมต่อบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่
-  มนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่นและส่วนรวม และสามารถทำงานเป็นทีมได้
-  มีเจตนคติในเชิงบวกต่อการทำงาน ต่อผู้ร่วมงาน หน่วยงาน และองค์กร
-  สามารถติดต่อสื่อสารและนำเสนองาน ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการพูด อ่านและเขียนได้ดี
 

หลักฐานการสมัคร
-Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน ได้ที่ http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/research/mmbu/doc/ApplicationForm.doc
- หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือประธานหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ฉบับ
- ประวัติส่วนตัว (Resume)
-  รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ (รูปสี) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
-  สำเนาบัตรประชาชน
-  สำเนาทะเบียนบ้าน
-  สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี โท และเอก
-  สำเนา Transcript ระดับปริญญาตรี โท และเอก
-  สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
-  สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี)
- ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครเพศชาย)

*เตรียมนำเสนอเนื้อหางานวิจัยภายใต้วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเป็นภาษาอังกฤษเป็นเวลา 15-20 นาทีในวันสัมภาษณ์

 
ติดต่อสอบถามได้ที่
 อ. ดร. มุทิตา จุลกิ่ง หรือ คุณฉัตรชัย ภูน้ำค้าง โทรศัพท์ 02-4192755-6, 02-4192768,
02-4192777  อีเมล recruitmmbu@gmail.com

 

Powered by MakeWebEasy.com