รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัย

Last updated: Mar 27, 2017  |  1643 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยอณูเวชศาสตร์
สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับสมัครบุคลากร 4 ตำแหน่ง


นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc) 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 33,000 - 40,000 บาท
(พิจารณาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์)


คุณสมบัติผู้สมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก
- สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาอณูชีววิทยา ชีวเคมี
วิทยาภูมิคุ้มกัน เทคนิคการแพทย์ ชีวการแพทย์ หรือสาขาใกล้เคียง
- มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้าน molecular cloning และ cell culture
- มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียและด่างพร้อยด้านการทุจริต การกระทำผิดศีลธรรม มีปัญหาทางสังคมหรือกฎหมาย
- มีความรับผิดชอบสูง ขยันหมั่นเพียร อดทน กล้าต่อสู้ต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ
- มีวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบในการทำงาน จับประเด็นของเรื่องได้ และแก้ปัญหาเป็น
- มีบุคลิกลักษณะน่าเชื่อถือ รู้จักกาละเทศะ มีการวางตัวดีและเหมาะสมต่อบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่
- มนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่นและส่วนรวม และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีเจตนคติในเชิงบวกต่อการทำงาน ต่อผู้ร่วมงาน หน่วยงาน และองค์กร
- สามารถติดต่อสื่อสารและนำเสนองาน ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการพูด อ่านและเขียนได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานวิจัยทางห้องปฏิบัติการ ด้าน molecular cloning และ cell culture บริหารจัดการโครงการวิจัย การจัดทำรายงาน จัดประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานการสมัคร
- Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน ได้ที่ http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/research/mmbu/doc/ApplicationForm.doc
- ประวัติส่วนตัว (Resume)
- รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ (รูปสี) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี โท และเอก
- สำเนา Transcript ระดับปริญญาตรี โท และเอก
- สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี)
- ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครเพศชาย)


ผู้ช่วยวิจัย 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 20,000 – 23,000 บาท
(พิจารณาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์)


คุณสมบัติผู้สมัครผู้ช่วยวิจัย
- สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาอณูชีววิทยา ชีวเคมี วิทยาภูมิคุ้มกัน เทคนิคการแพทย์ ชีวการแพทย์ หรือสาขาใกล้เคียง
- มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้าน molecular cloning และ cell culture
- มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียและด่างพร้อยด้านการทุจริต การกระทำผิดศีลธรรม มีปัญหาทางสังคมหรือกฎหมาย
- มีความรับผิดชอบสูง ขยันหมั่นเพียร อดทน กล้าต่อสู้ต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ
- มีวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบในการทำงาน จับประเด็นของเรื่องได้ และแก้ปัญหาเป็น
- มีบุคลิกลักษณะน่าเชื่อถือ รู้จักกาละเทศะ มีการวางตัวดีและเหมาะสมต่อบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่
- มนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่นและส่วนรวม และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีเจตนคติในเชิงบวกต่อการทำงาน ต่อผู้ร่วมงาน หน่วยงาน และองค์กร
- สามารถติดต่อสื่อสารและนำเสนองาน ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการพูด อ่านและเขียนได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานวิจัยทางด้าน molecular cloning และ cell culture บริหารจัดการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัย บริหารจัดการโครงการวิจัย การจัดทำรายงาน การติดต่อประสานงาน และจัดประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานการสมัคร
- Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน ได้ที่ http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/research/mmbu/doc/ApplicationForm.doc
- ประวัติส่วนตัว (Resume)
- รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ (รูปสี) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีและโท
- สำเนา Transcript ระดับปริญญาตรีและโท
- สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

สถานที่ปฏิบัติงาน
หน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช ชั้น 4 เลขที่ 2 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถามได้ที่
อ. ดร. มุทิตา จุลกิ่ง หรือ คุณฉัตรชัย ภูน้ำค้าง โทรศัพท์ 02-4192755-6, 02-4192768, 02-4192777 อีเมล recruitmmbu@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com