การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑

Last updated: Mar 27, 2017  |  321 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

The 11th Botanical Conference of Thailand: BCT11 

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑
Event Date : Jun.  14 - Jun. 16, 2017

Submission Deadline : Mar. 15, 2017

Venue : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท  


Website : http://www.sc.mahidol.ac.th/scpl/bct11/index.htm


ประเทศไทยเป็นแหล่งความหลากหลายทางพันธุกรรมของ สิ่งมีชีวิต มีพรรณพืชกว่า ๑๐,๐๐๐ ชนิด ในพื้นที่ระบบนิเวศที่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็เป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญ และเป็นครัวของโลก ทำให้การอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช และการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตจำเป็นต้องเป็นไปอย่างสมดุล และยั่งยืน

ประมาณ ๕๕ ปีมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยในสถานการณ์ของไม้ยางนาที่ถูกตัดไปใช้สอยและทำเป็นสินค้ากันเป็น จำนวนมากขึ้นทุกปี ปริมาณยางนาลดน้อยลงไปทุกที จึงมีการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการปลูกไม้ยางนา ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในรัชสมัย ทั้งยังทรงมีพระราชดำริเพิ่มรายได้ให้กับชาวเขาด้วยการพัฒนาพันธุ์ท้อพื้น เมือง และหาพันธุ์ใหม่ๆ จากต่างประเทศมาติดตาต่อกิ่ง เพื่อให้ชาวเขามีรายได้สูงขึ้น และเลิกการปลูกฝิ่น พร้อมๆกับการรักษาแหล่งทรัพยากรต้นน้ำของประเทศไทย โดยทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้ง “โครงการหลวง” ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ต่อมาหน่วยงานจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาลไทย ภาคเอกชน รัฐบาลต่างประเทศ รวมถึงองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ เช่น องค์การทหารผ่านศึกของไต้หวัน องค์การสหประชาชาติ ได้เข้าร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมด้วยดีเสมอมา

ตลอดระยะเวลาหลังจากนั้น งานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพรรณพืชในประเทศไทยได้ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงได้มีการจัด “การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสนับสนุนให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ซึ่งครอบคลุมหลากหลาย สาขา อาทิเช่น งานอนุกรมวิธาน สรีรวิทยา สัณฐานวิทยา กายวิภาค พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวโมเลกุล พฤกษเคมี พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน และนิเวศวิทยา ตลอดจนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น พืชสวน พืชไร่นา วนศาสตร์ วิทยาสาหร่าย เห็ดราและไลเคน


Organized by : ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Powered by MakeWebEasy.com