รับสมัครงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

Last updated: Oct 11, 2017  |  3091 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

สถานที่ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ:
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาชีวเคมี สาขาชีวการแพทย์ สาขาพันธุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. ไม่จำกัดอายุ
4. ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ IELTS (Academic Module) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ TOELF IBT (Internet Based) 29 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP 390 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-CBT 90 คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test 36 คะแนนขึ้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (กรุณาแนบเอกสาร)
5. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้โปรแกรม Microsoft Office
6. หากมีประสบการณ์ด้าน Molecular genetics, Bioinformatics หรือการใช้งานภาษา R จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
8. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ. 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 
รายละเอียดของงาน:
1. ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการพัฒนาเทคนิค Next generation sequencing (NGS)  เพื่อใช้ในการวินิจฉัยทางการแพทย์
2. บริหารจัดการวัสดุ เครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการ
3. ช่วยอาจารย์รวบรวมข้อมูลวางแผนและติดตามงาน
4. ติดต่อประสานเกี่ยวกับโครงการทั้งภายในและภายนอก

 

วิธีการสมัคร
- สมัครทาง E-mail : sureepornp.tuk@gmail.com
- สมัครผ่านเว็ป JobThai.com : http://jobthai.com/job/0,921460.html
- ติดต่อสอบถาม : คุณสุรีย์พร พุ่มเอี่ยม (02-4192843)

วิธีการคัดเลือก: สอบข้อเขียนความรู้ด้านจิตวิทยา, Genetics และสอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัคร : 15 กรกฎาคม 2560 – 29 กรกฎาคม 2560

วันแจ้งผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : 30 กรกฎาคม 2560

วันสอบข้อเขียน : 1 สิงหาคม 2560

วันสอบสัมภาษณ์ : 2 สิงหาคม 2560

Powered by MakeWebEasy.com