รับสมัครผู้ช่วยวิจัย (ลูกจ้างโครงการวิจัย) 2 ตำแหน่ง

Last updated: Nov 13, 2017  |  5328 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

 

หน่วยอณูเวชศาสตร์
สถานส่งเสริมการวิจัย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

รับสมัครผู้ช่วยวิจัย (ลูกจ้างโครงการวิจัย) 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน
21,000 – 23,000 บาท
(พิจารณาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์)

 

คุณสมบัติผู้สมัครผู้ช่วยวิจัย

- สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาอณูชีววิทยา ชีวเคมี เทคนิคการแพทย์ ชีววิทยาการแพทย์ หรือสาขาใกล้เคียง
- มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้าน molecular cloning, flow cytometry และ cell culture
- มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่
- มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียและด่างพร้อยด้านการทุจริต การกระทำผิดศีลธรรม มีปัญหาทางสังคมหรือกฎหมาย
- มีความรับผิดชอบสูง ขยันหมั่นเพียร อดทน กล้าต่อสู้ต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ
- มีวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบในการทำงาน จับประเด็นของเรื่องได้ และแก้ปัญหาเป็น
- มีบุคลิกลักษณะน่าเชื่อถือ รู้จักกาละเทศะ มีการวางตัวดีและเหมาะสมต่อบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่
- มนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่นและส่วนรวม และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีเจตนคติในเชิงบวกต่อการทำงาน ต่อผู้ร่วมงาน หน่วยงาน และองค์กร
- สามารถติดต่อสื่อสารและนำเสนองาน ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการพูด อ่านและเขียนได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานวิจัยทางด้าน Cellular Immunotherapy for Cancer โดยเน้นเทคนิคทางด้าน molecular cloning และ cell culture
- บริหารจัดการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัย บริหารจัดการโครงการวิจัย การจัดทำรายงาน การติดต่อประสานงาน
- จัดประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานการสมัคร

-  Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน ได้ที่http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/research/mmbu/doc/ApplicationForm.doc
- ประวัติส่วนตัว (Resume)
- หนังสือรับรองจากหัวหน้าสายงาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ ประธานหลักสูตรที่จบการศึกษา จำนวนอย่างน้อย 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ (รูปสี) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีและโท
- สำเนา Transcript ระดับปริญญาตรีและโท
- สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

สถานที่ปฏิบัติงาน
       หน่วยอณูเวชศาสตร์  สถานส่งเสริมการวิจัย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช ชั้น 4 เลขที่ 2 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถามได้ที่
       คุณฉัตรชัย ภูน้ำค้าง โทรศัพท์ 02-4192755-6, 02-4192768, 02-4192777  อีเมล recruitmmbu@gmail.com

 

Powered by MakeWebEasy.com