ศูนย์ความเป็นเลิศวิจัยโรคเบาหวานและโรคอ้วน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก 1 ตำแหน่ง

Last updated: Jul 31, 2018  |  1281 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ศูนย์ความเป็นเลิศวิจัยโรคเบาหวานและโรคอ้วน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก  1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 31,500-60,000 บาท
(พิจารณาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์)

คุณสมบัติผู้สมัครผู้ช่วยวิจัย
-สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ด้าน เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ อณูชีววิทยา ชีวเคมี เทคนิคการแพทย์ ชีววิทยาการแพทย์ หรือสาขาใกล้เคียง
-มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้าน การแยกและการศึกษาการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพร, เทคนิคทางอณูชีววิทยา และ cell culture (อาจไม่จำเป็นทุกด้าน)
-มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี  โดยผ่านการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยคะแนนดังต่อไปนี้  IELTS: 6, TOEFL IBT (Internet based): 79, TOEFL-ITP: 550, TOEFL-CBT: 213 หรือ MU GRAD test: 80
-สามารถเขียนโครงร่างงานวิจัย  ริเริ่มและและดำเนินงานวิจัยได้ด้วยตนเอง  เขียนรายงานความก้าวหน้า  และเขียนต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ผลงานได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
-มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียและด่างพร้อยด้านการทุจริต การกระทำผิดศีลธรรม มีปัญหาทางสังคมหรือกฎหมาย
-มีความรับผิดชอบสูง ขยันหมั่นเพียร อดทน กล้าต่อสู้ต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ
-มีวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบในการทำงาน จับประเด็นของเรื่องได้ และแก้ปัญหาเป็น
-มีบุคลิกลักษณะน่าเชื่อถือ รู้จักกาละเทศะ มีการวางตัวดีและเหมาะสมต่อบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่
-มนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่นและส่วนรวม และสามารถทำงานเป็นทีมได้
-มีเจตนคติในเชิงบวกต่อการทำงาน ต่อผู้ร่วมงาน หน่วยงาน และองค์กร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-ออกแบบการทดลองและปฏิบัติงานวิจัยทางด้าน “การออกฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดจากสมุนไพร”โดยเริ่มจากระดับเซลล์ทดลอง (in vitro study) และขยายไปสู่การวิจัยในสัตว์ทดลองและการวิจัยระดับคลินิค ตามลำดับ
- นำเสนอโครงร่างงานวิจัย  ริเริ่มและและดำเนินงานวิจัยได้ด้วยตนเอง  บริหารจัดการโครงการวิจัย  รวบรวมผลงานวิจัย เขียนรายงานความก้าวหน้า  และเขียนต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
- ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญา ตรี-โท-เอก, ผู้ช่วยวิจัย, และ นักวิทยาศาสตร์ที่สนใจ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานการสมัคร
- Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน ได้ที่ http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/research/mmbu/doc/ApplicationForm.doc
- ประวัติส่วนตัว (Resume)
-  หนังสือรับรองจากหัวหน้าสายงาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ ประธานหลักสูตรที่จบการศึกษา จำนวนอย่างน้อย 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ (รูปสี) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี-โท-เอก
- สำเนา Transcript ระดับปริญญาตรี-โท-เอก
- หลักฐานคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ
- สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

สถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์ความเป็นเลิศวิจัยโรคเบาหวานและโรคอ้วน-ศิริราช
อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) ชั้น 8
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถามได้ที่
        คุณชุติมา ชาญประเสริฐ โทรศัพท์ 02-419-6660  อีเมล kanja.chan@gmail.com

 

Powered by MakeWebEasy.com