รับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc) 1 อัตรา / ผู้ช่วยวิจัย 2 อัตรา (ลูกจ้างโครงการวิจัย)

Last updated: Dec 27, 2018  |  3388 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc) 1 อัตรา / ผู้ช่วยวิจัย  2 อัตรา (ลูกจ้างโครงการวิจัย)

หน่วยอณูเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


รับสมัครบุคลากร 3 อัตรา (ลูกจ้างโครงการวิจัย)
นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 33,000 -40,000 บาท
รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 2 อัตรา เงินเดือน 21,000 – 23,000 บาท
(พิจารณาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์)

คุณสมบัติผู้สมัคร

- นักวิจัยหลังปริญญาเอกสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก  ผู้ช่วยวิจัยสำเร็จการศึกษาปริญญาโท
- ด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาอณูชีววิทยา ชีวเคมี เทคนิคการแพทย์ ชีววิทยาการแพทย์ หรือสาขาใกล้เคียง
มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้าน molecular cloning, flow cytometry และ cell culture
- มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่
- มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียและด่างพร้อยด้านการทุจริต การกระทำผิดศีลธรรม มีปัญหาทางสังคมหรือกฎหมาย
- มีความรับผิดชอบสูง ขยันหมั่นเพียร อดทน กล้าต่อสู้ต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ
- มีวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบในการทำงาน จับประเด็นของเรื่องได้ และแก้ปัญหาเป็น
- มีบุคลิกลักษณะน่าเชื่อถือ รู้จักกาละเทศะ มีการวางตัวดีและเหมาะสมต่อบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่
- มนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่นและส่วนรวม และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีเจตนคติในเชิงบวกต่อการทำงาน ต่อผู้ร่วมงาน หน่วยงาน และองค์กร
- สามารถติดต่อสื่อสารและนำเสนองาน ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการพูด อ่านและเขียนได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานวิจัยทางด้าน Cellular Immunotherapy for Cancer โดยเน้นเทคนิคทางด้าน molecular cloning และ cell culture
- บริหารจัดการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัย บริหารจัดการโครงการวิจัย การจัดทำรายงาน การติดต่อประสานงาน
- จัดประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานการสมัคร
- Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน ได้ที่ http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/research/mmbu/doc/ApplicationForm.doc
- ประวัติส่วนตัว (Resume)
- หนังสือรับรองจากหัวหน้าสายงาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ ประธานหลักสูตรที่จบการศึกษา จำนวนอย่างน้อย 2 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ (รูปสี) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีและโท
- สำเนา Transcript ระดับปริญญาตรีและโท
- สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- ผลงานตีพิมพ์ ผลงานรางวัล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน: หน่วยอณูเวชศาสตร์ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช
ชั้น 4 เลขที่ 2 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถามได้ที่: โทรศัพท์ 02-4192756, 02-4192768, 02-4192777 

Powered by MakeWebEasy.com