ที่ปรึกษาสมาคมฯ

4095 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ที่ปรึกษาสมาคมฯ
ศ.ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้

ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม

ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ดร. จรัญ จันทลักขณา

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้า
และพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


   

 ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

 

ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา

ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าว
แห่งประเทศไทย

รศ.ดร. สนิท ลวดทอง 

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   
   
   
   

ศ.พญ. จินตนา ศิรินาวิน

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

   
   
   
   

 ดร. จินดา จันทร์อ่อน

กรมวิชาการเกษตร

 รศ.ดร. มุกดา คูหิรัญ

ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 รศ.ดร. พรรณนภา ศักดิ์สูง

ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   


   

รศ.ดร. สมเกียรติ สายธนู

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 ศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตรกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ.ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร

ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   
   
   
   

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

พญ. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม

รศ. สุภาพร สุกสีเหลือง

สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยว
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   
   
   
   

 อ. ดำรงค์ สินไชย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

รศ. พลตรีหญิง ดร. ยุพา ผลโภค

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 ศ.ดร. อมรรัตน์ พงศ์ดารา

ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   
   
 
  
   

นายพรชัย จุฑามาศ

มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สวนจิตรลดา

 ผศ. พัชรา ลิมปนะเวช

ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร. สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล

ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   
   
         

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้